รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
 
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
 
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
 
ดินของประเทศไทย
 
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
สภาพการใช้ที่ดิน
 
ภาคเหนือ
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ภาคกลาง
 
ภาคตะวันออก
 
ภาคใต้
สรุปการใช้ที่ดินของไทย
 
ปี 2543/2544
 
ปี 2549/2550
 
ปี 2551/2552