รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
 
-
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
 
-
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
 
-
ดินของประเทศไทย
 
-
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
สภาพการใช้ที่ดิน
 
-
ภาคเหนือ
 
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
-
ภาคกลาง
 
-
ภาคตะวันออก
 
-
ภาคใต้
สรุปการใช้ที่ดินของไทย
 
-
ปี 2543/2544
 
-
ปี 2549/2550
 
-
ปี 2551/2552
Contact us