การปลูกปอเทือง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
เอกสารแนะนำการใช้ปูนโดโลไมท์เพื่อการปรับปรุงดินกรด
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่ง พด.2
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่ง พด.7
Contact us