เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ได้เชิญ ผอ.กลุ่ม/ผอ.สพด./หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่อง ตัวชี้วัดและการกรอกแบบฟอร์มรายงานพื้นที่ดำเนินการ IPA ปีงบประมาณ 2557 โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ ผชช.สพข.8 เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมนี้ได้มีนายพัฒน์พงษ์ เกิดหลำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทน กลุ่มวิชาการฯ นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นางสถาพร เตียวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายเพียง พรมสงฆ์ ผอ.สพด.พิษณุโลก นายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 13.00 น.
Contact us