เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดให้มีการประชุมทางไกล Confrarence จากกรมฯ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รก.ผชช.สพข.8 นายพัฒน์พงษ์ เกิดหลำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทนกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน นายทนงศักดิ์ เฟื่องคอน นายช่างโยธาชำนาญงาน ตัวแทนกลุ่มสำรวจและทำแผนที่ นางสถาพร เตียวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตัวแทน สพด.พิษณุโลก นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 09.30 น.
Contact us