เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดให้มีการประชุมทางไกล Confrarence จากกรมฯ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รก.ผชช.สพข.8 นายเมธิน ศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน นายวัชรชัย สุวรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตัวแทนกลุ่มสำรวจและทำแผนที่ นางสถาพร เตียวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตัวแทน สพด.พิษณุโลก นายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 09.30 น.
Contact us