สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานฯ มี รก.ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน (นายสุนทร รัชฎาวงษ์) หน.ฝ่ายบริหารฯ (นางสถาพร เตียวตระกูล) ผอ.กลุ่มวิชาการฯ (นายเมธิน ศิริวงศ์) รก.ผอ.กลุ่มวางแผนฯ (นายสุชาติ ยอดกุศล) ผอ.กลุ่มสำรวจฯ (นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี) ผล.กลุ่มวิเคราะห์ฯ (นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ) ผอ.สพด.พิษณุโลก (นายเพียง พรมสงฆ์) ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ (นายสนอง คำสองสี) ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ (นายเอนก ดีพรมกุล) ผอ.สพด.เลย (นายชาญ คำใส) ผอ.สพด.พิจิตร (นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีการเร่งรัดติดตามงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนแล้ว ยังกำหนดกิจกรรมและช่วงเวลาที่จะเชิญอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมาตรวจเยี่ยมงานในพื้นที่ สพข.8 คือ การเปิดป้ายแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่บ้านหนองพะยอม อำเภอบางระกำ การรณรงค์ไถกลบตอซัง การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และอื่นๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 โดย ประธานฯ มอบหมายให้ ผอ.สพด.พิษณุโลก และ ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ เตรียมสถานที่และกิจกรรม
Contact us