เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการฯ นายสุรชัย หมื่นสังข์ ผอ.สพข.3 ประธานคณะติดตามโครงการฯ นางกาญจนา ชื่นพิชัย ผชช.สพข.6 นางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์ กผง.และเลขานุการคณะทำงานฯ ซึ่งเดินทางมาประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการนำร่องการผลิตพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ ผชช.สพข.8 ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.กลุ่ม / สพด./ นักวิชาการ สพด./หัวหน้าหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ / กลุ่มวิชาการเขต / กลุ่มวิเคราะห์ดิน / เศรษฐกร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 13.00 น.
Contact us