เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์  ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้าน
ปฏิบัติการ ได้เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายฯ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี ผอ.สพด.,
ผอ.กลุ่ม,หน.ฝ่าย,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯโดยพร้อมเพียง
กัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us