เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก. ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Unit School เรื่อง การออกแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และจัดทำคำของบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 สามารถออกแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และจัดทำคำของบประมาณได้อย่างถูกต้อง โดยมีรูปแบบเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us