เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกคลอง ความยาว 790 เมตร บ้านวังบอน หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Contact us