เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ความจุ 288,500 ลบ.ม.
ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

Contact us