เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
ความจุ 42,300 ลบ.ม. บ้านยางตอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Contact us