เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานนโยบายรัฐบาล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เกษตรแบบแปลงใหญ่ ศพก. Zoning by Agri - Map ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us