เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายสุชาติ ยอดกุศล ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทำงานสำรวจ
และออกแบบล่วงหน้าเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม - ดอน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
พิจิตร ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำคลองห้วยทุ่ง บ้านมาบฝาง หมู่ 4 บ้านหนองไข่เน่า
หมู่ 5 บ้านหนองขาว หมู่ 6 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

Contact us