มื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการไทยนิยมยั่งยืน
ณ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Contact us