เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2561 ตามแนวทาง 5ส เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us