เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นระดับเขต ปี พ.ศ. 2561 ของนายบอวร พิมสาลี เกษตรกรบ้านป่าคาย ณ บ้านป่าคาย หมู่ที่ 2 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

Contact us