เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมและวางแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน
Contact us