เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด. ผชช. และผอ.กลุ่ม ร่วม
ตรวจเยี่ยมการสาธิตการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการก่อสร้างต่อไป ณ บ้านสัมพันธ์
หมู่ที่ 10 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

Contact us