เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ ชุมชน
(งบ CEO จังหวัด) ปีงบประมาณ 2561 โดยมีเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 204 คน ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก

Contact us