เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัณนาที่ดินเขต 8
พัฒนาที่ดินเขต 8 มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน
การประชุมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5 ส และ
ร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อช่วยพัฒนางานของสำนักงานฯ โดยมี ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us