เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 มอบหมายให้นางชุติมา จันทร์เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
และนายสาธิต กาละพวก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) จ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก บรรยายให้ความรู้ใน หัวข้อเรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน
การลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยอินทรีย์ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Contact us