เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ร่วมกันจัด
กิจกรรมกีฬาภายในหน่วยงานทุกวันพุธหลังเวลาเลิกงาน โดยมีการจัดการแข่งขันเปตองระหว่าง กลุ่ม/
ฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน ณ
สนามเปตอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us