เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบประเมินที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us