เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรม
การและคณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานและร่วมกันเสนอแนะข้อ
คิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนางานของสำนักงานฯ โดยมี ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us