เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
มอบหมายให้นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมชี้แจง
แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายสุชาติ ยอดกุศล ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us