เมื่อวัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา - น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 ที่กำหนดจัด
งานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 ตอน "อ้อยพืชเศรษฐกิจแก้วิกฤตข้าวไทย" ในช่วงระหว่าง
วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่เกษตรกร เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และสร้างความสามัคคีในหมู่เกษตรกร
จังหวัดพิษณุโลก
Contact us