เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 1,000 เมตร ณ บ้านน้อยนาซำ หมู่ที่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย

Contact us