เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เกษตรแบบแปลงใหญ่ ศพก.
Zoning by Agri - Map ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย โดยมี รก.ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us