เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายชาญ คำใส ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนฯ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการวิจัยเรื่อง
การสูญเสียดินและธาตุอาหารจากการกร่อนดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำวิธีกลร่วมกับพืชตระกูลแตง ณ บ้านนาลึ่ง ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย

Contact us