เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมอาคารระบายน้ำล้น ความจุ 61,000 ลบ.ม. บ้านสระแก้ว หมู่ 3 ต.สระแก้ว
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

Contact us