เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านยางคอยเกลือ หมู่ 6 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร

Contact us