เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัย สพข.8 เพื่อเตรียม
ความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน โดยมี รก.ผชช. ผอ.สพด.
ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us