เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน โครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผอ.สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตฯ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

Contact us