เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ.สพด. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงานการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านคลองคต หมู่ที่ 6 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

Contact us