เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมทบทวนมติคณะรัฐตรี เรื่องเขตป่าไม้ถาวรจังหวีดตาก โดยมี
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us