เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมศึกษา
ดูงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

Contact us