เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการเสด็จฯทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ “ เดินตามรอยเท้าพ่อ ”
ยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผอ.สพข.8 ผอ.สพด.พิษณุโลก
ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us