เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ อุดปวง
ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผอ. สพด.พิษณุโลก ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3

Contact us