เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผอ.สพด.เลย ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ร่วมลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

Contact us