เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ 2561
รุ่นที่ 2โดยมี นายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 ราย ระหว่าง
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารฝึกอบรม สพด.เพชรบูรณ์

Contact us