เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ลงพื้นที่ติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ บ้านซับอีปุก หมู่ที่ 7 ต.ซับพุทรา
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

Contact us