เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย นายนิยม เยี่ยมอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ ความยาว 1,000 เมตร
ณ บ้านน้อยนาซำ หมู่ที่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย

Contact us