เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 โดยมีนายนิยม เยี่ยมอ่อน ผอ.สพด.เลย กล่าวรายงานฯพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

Contact us