เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายวิญญู เจ็กชื่น ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกบึง ณ บ้านหนองแขม หมู่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

Contact us