เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”ประจำปีงบประมาณ 2561
รุ่นที่ 4 โดยมีนายวิญญู เจ็กชื่น ผอ.สพด.พิจิตร กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (พืชสวนพิจิตร)

Contact us