เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และนายวิญญู เจ็กชื่น ผอ.สพด.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Contact us