เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายนิยม เยี่ยมอ่อน ผอ.สพด.เลย และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแนวทางดำเนินโครงการการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

Contact us