เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน”ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Contact us