เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้แก่โครงการสร้างฝาย
ชะลอน้ำ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม
และโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐฯ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง
ผอ.สพข.8 ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ
Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us